Szolgáltatási feltételek

Frissítések

2022. november

Frissítettük a C2 Password és a C2 Identity feltételeit a türelmi idővel és az üzleti csomag szolgáltatással kapcsolatban.

 1. Univerzális szolgáltatási feltételek (az összes szolgáltatásra vonatkozik)

  1. Definíciók

   1. „C2”: A Synology Cloud² a Synology által kínált felhőszolgáltatás.
   2. „Partner”: A Synology által a Synology Partnerprogram keretében megbízott Partner, amely C2 szolgáltatásokat kínál a felhasználóknak.
   3. „Adatközpont”: Az a hely, amelyben a Synology által a C2 szolgáltatás biztosítására és az adatok tárolására használt szerverek üzemelnek. Az Ön adatait az Ön választásának megfelelően Európa – Frankfurt, Észak-Amerika – Seattle vagy Ázsiai csendes-óceáni térség – Tajvan városában működő adatközpontban tároljuk. A Synology a jövőben további adatközpontokat is használatba vehet.
   4. „Eszközök”: bármely eszköz (például számítógép, szerver vagy laptop), amely az Ön rendszerének vagy hálózatának része, vagy amely hozzáfér a Szolgáltatáshoz, amelyet kezel vagy nyomon követ a Szolgáltatás vagy amely jogosult hozzáférni a Szolgáltatáshoz.
   5. „Személyes adatok”: Egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ. Azonosítható természetes személynek azokat nevezzük, akik közvetlenül vagy közvetve (különösen valamilyen azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, online azonosítóra vagy az adott személy fizikai, pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre vonatkozó hivatkozással) azonosíthatók.
   6. „Csomag(ok)”: A Szolgáltatások különböző funkciókat, tárhelyméretet nyújtó és költségekkel járó csomagjai. Az „Ingyenes csomag” olyan Csomag, amelynél Önnek nem kell fizetnie a Szolgáltatás(ok) használatáért. A „Fizetős csomag” olyan Csomag, amelynél Önnek fizetnie kell a Szolgáltatás(ok) használatáért az egyes Szolgáltatási csomagok árainak megfelelően.
   7. „Használati adatok”: A Szolgáltatások által gyűjtött vagy előállított bármely és valamennyi adat, nem kizárólagosan ideértve az Eszközökkel kapcsolatos tetszőleges információt, a Szolgáltatás Felhasználók általi használati módját, a hálózat figyelését és elemzését stb. A Használati adatok nem tartalmazzák az Ön tartalmát, például a nyilvános kulcsokat, felhasználóneveket és jelszavakat stb.
   8. „Szolgáltatás(ok)”: Adott C2 szolgáltatások, amelyekre a Csomagon keresztül előfizet.
   9. „Tárhely”: Adatközpontunkban biztosított tárterület, amelyen Tartalmát tárolhatja.
   10. „Felhasználók” vagy „Ön”: Ön, az Ön alkalmazottja vagy vállalkozója, vagy más magán- vagy jogi személy, aki hozzáfér a Szolgáltatáshoz, vagy Ön adja hozzá a Szolgáltatáshoz. A „Felhasználó” magában foglal minden olyan magán- vagy jogi személyt, akinek számára e-mail-címet vagy más azonosítót vettek fel a Szolgáltatásban, még akkor is, ha felfüggesztették vagy nem aktiválták, vagy a Szolgáltatás bármely funkciójában aktív. A Szolgáltatás bármely Felhasználó általi elérése vagy használata a Felhasználó általi használatnak vagy elérésnek minősül.
   11. „Ön tartalma” vagy „Tartalom”: Minden olyan információ, adat, fájl, hivatkozás és más anyag, amelyet Ön feltölt, tárol, lekér vagy a Szolgáltatásokon keresztül más módon elérhetővé tesz.
  2. C2 szolgáltatás

   1. Korlátozott jog a Szolgáltatások használatára: Ön kizárólag a jelen pontban meghatározottak és a megvásárolt Csomag feltételeinek megfelelően használhatja a Szolgáltatásokat. A Synology fenntart minden, a C2-hez és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogot (többek között a szellemi tulajdonjogokat). A C2 szolgáltatást és a Szolgáltatásokat kizárólag a jelen Szerződésben és Csomagban kifejezetten engedélyezett módon használhatja, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem biztosítanak Önnek több jogot e korlátozás ellenére. A használat során meg kell felelnie a Szolgáltatások összes műszaki korlátozásának, amelyek csak a Csomag adott módon történő használatát teszik lehetővé. Ön nem jogosult:
    1. bármilyen módon megkerülni a C2 vagy a Szolgáltatások műszaki korlátozásait;
    2. a Synology engedélye nélkül harmadik feleknek bérbe adni, átadni, továbblicencelni vagy kölcsönözni a C2 szolgáltatást vagy a Szolgáltatásokat;
    3. a C2 egy részének vagy egészének visszafejtésére, visszafordítására vagy részekre bontására, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt a tevékenységet a jelen korlátozás ellenében kifejezetten engedélyezik;
   2. További Adatközpontok használata:
    A Csomaghoz tartozó időtartamra Ön a C2-fióknál eredetileg kiválasztott Adatközponton kívül egy másik Adatközpontban is vásárolhat Csomagot. Ha például az első Csomagnál a Frankfurt am Main Adatközpontot választja, akkor ugyanehhez a fiókhoz hozzáadhat egy olyan Csomagot is, amelynél a Seattle Adatközpontot választja, ennek azonban feltétele, hogy egy második Csomagra is előfizessen. Ha C2-partneren keresztül használja a szolgáltatásokat, forduljon a partnerhez a Csomaggal kapcsolatos részletes információkért.
   3. A Synology nem fér hozzá, nem használhatja fel, nem olvashatja be, nem szerezheti meg és nem továbbíthatja az Adatközpontokban Ön által tárolt adatokat, kivéve, ha Ön igénybe veszi a C2 Express Box szolgáltatást, akkor is csak olyan adatokat dolgozzon fel, amelyek feltétlenül szükségesek a C2 Express Box szolgáltatás működéséhez.
   4. A Synology az iparági szabványnak megfelelő védelmi technikákat alkalmazva nyújtja a Szolgáltatásokat.
   5. A Synology fenntartja a jogot, hogy módosítsa a C2 szolgáltatást és a Szolgáltatásokat, valamint frissítse a Szolgáltatások biztosításához szükséges hardvereket és szoftvereket. Ha az ilyen módosítások az Ön együttműködését vagy a Szolgáltatások használata terén való együttműködését igénylik, a Synology előre tájékoztatni fogja Önt erről.
   6. A Synology fenntartja a jogot, hogy alvállalkozókat bízzon meg a Szolgáltatások bármely részének vagy egészének biztosításával. A Synology felelősséget vállal az esetlegesen megbízott alvállalkozói teljesítéséért, valamint azért, hogy betartsák a Synology normáit és előírásait.
   7. A Synology fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megszüntesse az Ön hozzáférését az Ingyenes csomaghoz, ha (a) háromszázhatvanöt (365) napon keresztül a Szolgáltatások egyikén sem folytattak tevékenységet; vagy (b) a Synology többé már egyetlen felhasználó számára sem biztosítja az Ingyenes csomagot. Ha ez ésszerű és az alkalmazandó törvény megengedi, a Synology tíz (10) nappal korábban értesíti Önt erről a változásról, valamint lehetőséget ad a Synology döntéséhez vezető tevékenységek kijavítására.
  3. Az Ön kötelezettségei

   1. Ha Ön a lakóhelye szerinti országban fiatalkorúnak számít, és nem jogi személy képviseletében írja alá a Szerződést, csak a szülője vagy törvényes képviselője hozzájárulásával használhatja jogszerűen a Szolgáltatásokat. Ha nem szerzi be a hozzájárulást, nem használhatja a Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások használatával Ön vállalja a következőket:
    1. Betartja a hatályos törvényeket, jogszabályokat és rendeleteket, a helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvényeket is ideértve (a fiókadatok gyűjtését, a személyes adatok védelmét, az exportot, a vásárlók védelmét, a tisztességtelen versenyt, a diszkriminációt és a megtévesztő reklámokat szabályzó törvényeket is beleértve).
    2. Nem használja a Szolgáltatásokat vírusokat, trójai vírusokat, férgeket vagy más káros vagy rongáló összetevőket tartalmazó szoftverek vagy egyéb számítógépes fájlok közzétételére, terjesztésére vagy más módon történő elérhetővé tételére vagy továbbítására, illetve tartózkodnia kell attól, hogy a Szolgáltatásokat olyan adatok tárolására használja, amelyek nem felelnek meg az alkalmazandó törvényeknek, szabályoknak és rendeleteknek, vagy amelyek sértik bármely harmadik fél jogait.
    3. A Szolgáltatások használatával nem kísérli meg megzavarni vagy megszakítani a Szolgáltatásokhoz csatlakozó egyéb hálózatokat.
    4. Nem használja a Szolgáltatásokat harmadik felek szerzői jogainak, szabadalmi jogainak, kereskedelmi titkainak vagy egyéb szellemi és adatvédelmi jogainak megsértéséhez.
    5. Nem használja a Szolgáltatásokat olyan tevékenységekhez, amelyek sérthetik mások adatvédelmi törvénybe foglalt jogait.
    6. Semmilyen más módon nem fogja megsérteni a Synology vagy bármely harmadik fél jogait.
    7. Nem él vissza a termékkel, és nem károsítja vagy rontja a hálózatok, eszközök és a Synology vagy bármely más fél egyéb infrastruktúrájának működését, és más módon sem befolyásolja negatívan ezeket. Ennek részeként nem csökkenti a Synology termékeinek és szolgáltatásainak egyetlen részének minőségét, valamint nem tiltja le ezeket és nem okoz bennük kárt. Ha a Synology tudomást szerez a rendszer jogosulatlan módosításáról vagy a rendszerrel kapcsolatos visszaélésről, a Synology jogosult megfelelő intézkedéseket tenni, és ennek részeként akár megszüntetni a Synology bizonyos termékeihez való hozzáférést vagy inaktiválni az Ön fiókját.
   2. Kizárólag Ön felelős azért, ha harmadik felek az Ön fiókján keresztül használják az Ön C2-fiókját. Ön vállalja, hogy a Synology vállalatot, társvállalkozásait, azok önálló vállalkozóit, a szolgáltatókat és tanácsadókat, illetve azok igazgatóit, alkalmazottjait és ügynökeit megvédi, kártalanítja és mentesíti tényleges vagy fenyegető perek, igények, követelések, magatartások és károk, díjak, kötelezettségek és költségek viselése alól (beleértve, de nem kizárólag, az észszerű ügyvédi díjakat), amelyek a Szolgáltatások jogszerűtlen használatában, bármely harmadik fél jogainak megsértéséből vagy azokból a sérülésekből vagy károkból erednek, amelyeket a Szolgáltatások jogellenes használata okoz a harmadik félnek, ha van ilyen.
   3. Az összes felhasználónév és jelszó bizalmas voltának megőrzése teljes mértékben az Ön felelőssége. Ön beleegyezik, hogy (a) nem engedélyezi harmadik fél számára, hogy bármikor használja a fiókját, felhasználóneveit vagy jelszavait, kivéve, ha ezt a jelen Megállapodás kifejezetten engedélyezi; és (b) haladéktalanul értesíteni a Synology vállalatot az Ön fiókjának, felhasználóneveinek vagy jelszavainak minden tényleges vagy ésszerűen feltételezhető jogosulatlan felhasználásáról, vagy a jelen Megállapodás bármely egyéb megsértéséről vagy feltételezett megsértéséről, amelyről tudomást szerez.
   4. Az Ön C2 Encryption Key („C2 Key”) kulcsa szükséges ahhoz, hogy Ön elérhesse a C2-szolgáltatást. Elfogadja, hogy abban az esetben, ha teljesen elfelejti C2 Key kulcsát, és semmilyen rendelkezésre álló módon nem sikerül visszaszereznie a C2 Key kulcsot, és az Ön által megadott vészhelyzeti kapcsolattartók egyikét sem lehet elérni, akkor az Ön tartalmát senki sem fogja tudni teljesen helyreállítani, beleértve a Synology vállalatot is.
   5. Ön kizárólag a Synology előzetes, írásos engedélyével ruházhatja át harmadik felekre a jelen Szerződésben szereplő jogokat, valamint azok bármely részét.
   6. Ön érti és elfogadja, hogy a Szolgáltatás időszakos, e-mailben történő kommunikációt igényel a Synology részéről, beleértve a jelszó-visszaállításokat, értesítéseket és más kritikus e-maileket. Továbbá érti és elfogadja, hogy a Synology ilyen kommunikációja nélkül Ön nem kaphat segítséget az ügyfélszolgálattól, illetve nem kaphat karbantartási értesítéseket, frissítési bejelentéseket és egyéb kritikus információkat a Szolgáltatás működtetéséhez.
  4. A Synology kötelezettségei

   1. Garanciák. A Synology kijelenti és garantálja, hogy legjobb tudomása szerint (i.) a C2 szolgáltatások a Synology saját – vagy kapcsolt vállalkozásai – tulajdonában vannak, azokat ő üzemelteti; (ii.) és a C2 szolgáltatásokat a Synology által Önnek átadott specifikációknak és dokumentumoknak megfelelően fogja biztosítani és ellátni; és (iii.) a C2 szolgáltatások megfelelnek a releváns iparágban uralkodó technikai szabványoknak.
   2. A garancia kizárása. A jelen Szerződésben kifejezetten ezzel ellentétes rendelkezések kivételével a szolgáltatásokat „adott állapotban”, bármilyen közvetlen és hallgatólagos garancia nélkül bocsátjuk rendelkezésre. A SYNOLOGY ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT VAGY MÁS JELLEGŰ GARANCIÁT A C2 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A SYNOLOGY ÁLTAL A JELEN SZERZŐDÉS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOKHOZ TARTOZÓ SZOFTVEREK ÉS A PARTNER ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN A PARTNER ÉS HARMADIK FELEK FELÉ, A KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉGRE, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE ÉS/VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS KIFEJEZETTEN IDEÉRTVE.
   3. Műszaki támogatás. A Synology felelős a C2-szolgáltatások üzemeltetéséért, illetve a kizárólag a Synology C2-szolgáltatásoknak tulajdonítható panaszok kezeléséért. Pontosabban azok számára, akik előfizetnek a Fizetős csomagra, a Synology C2 műszaki támogatást nyújt az Ön kérésére a C2-szolgáltatásokkal kapcsolatban támogatási jegy formájában.
  5. Időtartam

   1. A jelen Szerződés tartamának az Ön vagy az Ön számára a partnere által megvásárolt Csomaghoz tartozó időtartamnak kell lennie.
   2. A Csomag lejáratának napján a Szerződés automatikusan megújul az Ön vagy a partner által eredetileg Önnek vásárolt Csomag időtartamára, kivéve, ha Ön vagy a partner letiltja a csomag automatikus megújítását
  6. Adatvédelem

   1. Ön fenntartja az Ön tartalmára vonatkozó összes jogot. Az Ön által az Ön fiókjába feltöltött összes Tartalom az Öné. A Synology nem szabályozza, nem ellenőrzi és nem támogatja azon Tartalmakat, amelyet Ön vagy mások feltöltenek a Szolgáltatásokba. Ön felelős: (a) az Ön fiókjában lévő minden Tartalomért, amelyet a Szolgáltatásokon keresztül megoszt, és (b) azért, hogy az Ön tartalmára vonatkozó összes szükséges joggal rendelkezik. Ön vállalja, hogy licencet biztosít a Synology vállalatnak az Ön Tartalmának tárolására, lekérésére, biztonsági mentésére, helyreállítására és más módon történő másolására, azért hogy a Synology biztosítsa az Ön számára a Szolgáltatást. Ezenkívül az Ön Tartalmának tárolásával, felhasználásával vagy továbbításával megerősíti, hogy nem fogja megsérteni a törvényeket vagy a jelen Szerződést. Ön elfogadja, hogy amikor megosztja az Ön Tartalmát, akkor másoknak megengedheti, hogy bármilyen módon hozzáférjenek és felhasználhassák az Ön Tartalmát további korlátozások és kártérítés nélkül.
   2. Ha Ön Személyes adatokat tárol a Szolgáltatásokban, kizárólag az Ön felelőssége, hogy gondoskodjon róla, hogy a Személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően tárolja. Ha a Synology tudomására jut, hogy az Ön magatartása nem felel meg a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, a Synology erről tájékoztathatja Önt (de nem köteles erre). Hivatkozhat a jelen Szerződés mellékletére: Adatfeldolgozási szerződés, hogy további információkat kapjon az adatvédelmi irányelveinkről.
   3. Ön a C2-fiók létrehozásával és használatával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatások biztosítása érdekében a Synology feldolgozza az Ön Személyes adatait. Ön továbbá beleegyezik abba, hogy a jelen Szerződés keretében esetlegesen gyűjtött Személyes adatokat a Synology a Szolgáltatások biztosítása érdekében továbbítsa Tajvanra vagy a Synology társvállalatainak a világ különböző pontjára, és ott tárolja, valamint feldolgozza, valamint bármilyen más joghatóságba, ahol a Synology Adatközpontokat működtet.
   4. A Synology betartja a magánélet és a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályokat (nem kizárólagosan ideértve a GDPR-t az Európai Unióból és az Európai Gazdasági Térségből származó adatok gyűjtése, továbbítása és törlése során). Ha szeretne többet megtudni arról, hogy a Synology hogyan dolgozza fel a Személyes adatokat, olvassa el a Synology adatvédelmi szabályzatát.
  7. Vásárlás és fizetés

   1. Ha szeretné megkezdeni a Szolgáltatások használatát, vásároljon meg egy Csomagot, vagy válassza az ingyenes próbaidőszakot. Ha Ön nem törli előfizetését, akkor a próbaidőszak végén előfizetése fizetős előfizetéssé válik, ezután Ön felhatalmaz minket arra, hogy az adott Szolgáltatásért megterheljük bankkártyáját.
   2. A Szolgáltatások használatáért a C2 konzolon látható összeget kell fizetnie. A Csomag megvásárlásának napján levonjuk a megadott bank-/hitelkártyáról a megfelelő összeget. Az Szolgáltatások díja a választott Csomagtól és Adatközponttól függ. Amikor a C2 konzolban válogat a Csomagok között, megtekintheti az egyes Csomagok árát. Ön köteles mindenféle levonás, ellentételezés és visszatartás nélkül kifizetni a C2 konzolon megadott ár teljes összegét, levonásra, ellentételezésre és visszatartásra semmilyen okból nincs joga.
   3. A Synology a Csomag lejárta előtt hét (7) nappal értesítést küld Önnek. Ha nem szeretné tovább használni a Szolgáltatásokat, a Csomag vagy az ingyenes próbaidőszak lejárati dátuma előtt ki kell választania a „Törlés” lehetőséget a C2 konzolban. Ebben az esetben a Csomag a vonatkozó lejárati dátummal lejár.
   4. Ha a lejárat dátuma előtt nem választja ki a „Törlés” lehetőséget a C2 konzolban, a Csomag lejárati dátumán automatikusan újra megvásárolja a Szolgáltatásokat, és a választott Csomagnak megfelelő összeget ismét levonjuk a bank-/hitelkártyájáról. A Synology fenntartja a jogot, hogy módosítsa a Csomagok tartalmát, és legalább harminc (30) nappal előre értesíti Önt a csomagok tartalmát érintő lényegi változásokról. Ezek a módosítások nem sérthetik a megvásárolt Csomag szerint Önnek járó jogokat.
   5. A jelen 7. pont nem vonatkozik Önre, ha Ön egy partneren keresztül használja a C2 Szolgáltatásait. A partner által vásárolt C2 szolgáltatásokkal, valamint a Partner által a Szolgáltatásokra vonatkozóan teljesítendő kifizetésekkel kapcsolatos problémákat a Synology Partnerprogram szerződése szabályozza. A Szolgáltatások használatát és a Szolgáltatásokért az Ön partnerének járó kifizetések teljesítését az Ön és az Ön partner közötti szolgáltatási szerződés szabályozza.
  8. Felelősség és kártalanítás

   1. A Synology nem vállal felelősséget a következőkért:
    1. az Ön adatainak és/vagy programjainak elvesztéséért;
    2. a speciális, közvetett és következményes veszteségekért és károkért, valamint más, Önnél felmerült, tisztán pénzügyi veszteségekért;
    3. az Önt érintő bevétel- vagy jövedelemkiesésért, valamint a nyereség vagy a várható megtakarítások csökkenéséért;
    4. a termelést, az üzletmenetet, a szerződéseket vagy az üzleti lehetőségeket érintő veszteségekért, amelyeket Ön elszenved;
    5. az Önt ért veszteségekért, amelyek olyan események miatt következnek be vagy olyan események sorozatához kapcsolódnak, amelyek belátható módon a Synology ellenőrzésén kívül esnek (beleértve az internet vagy a közösségi telekommunikációs hálózat meghibásodását, a hackertámadásokat, a szolgáltatásmegtagadásos támadásokat, a vírusokat és más rosszindulatú szoftveres támadásokat, a tápellátási hibákat, a harmadik feleket érintő ipari vitákat, a jogszabályváltozásokat, a katasztrófákat, a robbanásokat, a tüzeket, az árvizeket, a zavargásokat, a terrortámadásokat és a háborúkat).
   2. Ön köteles minden olyan kötelezettség, kár, veszteség és kiadás esetére kármentesíteni a Synologyt, amelyek azért merülnek fel a Synologynál, mert Ön megszegi a jelen Szerződést vagy a hatályos jogszabályokat vagy rendelkezéseket.
  9. Intézkedések abban az esetben, ha Ön megszegi a jelen Szerződést

   1. Ha a Synology arról értesíti Önt, hogy megsértette a jelen Szerződés feltételeit, akkor az úgy számít, hogy tájékoztattuk Önt a megszegésről. Ha Ön megszegi a jelen Szerződés valamely rendelkezését, és a Synology erre vonatkozó értesítését követő 10 napon belül nem orvosolja a szerződésszegést, vagy ha a szerződésszegés nem orvosolható, a jelen Szerződés és a hatályos jogszabályok által biztosított jogorvoslati lehetőségek mellett, a Synology fenntartja a jogot a következőkre:
    1. felmondani a Szolgáltatások használatát és a jelen Szerződést;
    2. részben vagy egészben eltávolítani vagy felfüggeszteni az Ön adatainak elérhetőségét az interneten keresztül;
    3. inaktiválni vagy eltávolítani az Ön által telepített programokat, parancsfájlokat vagy hasonló elemeket, amelyek veszélyeztethetik vagy károsíthatják az Adatközpont működését, az adatkommunikációs hálózatot vagy az Adatközpontokban tárolt adatok biztonságát és integritását; és/vagy
    4. felfüggeszteni az Ön kapcsolatát azon Adatközpontokkal, ahol Ön a Tartalmát tárolja.
  10. Jogi nyilatkozat

   A jelen Szerződésben kifejezetten ezzel ellentétes rendelkezések kivételével a szolgáltatásokat „adott állapotban”, bármilyen közvetlen és hallgatólagos garancia nélkül bocsátjuk rendelkezésre. A Synology és kapcsolt vállalkozásai elutasítanak minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem kizárólag az értékesíthetőségre, valamint a jelen Szerződés, a Szolgáltatások, az adatok, a tartalmak és a Synology webhelyén megtalálható további anyagok adott célra vagy használatra való alkalmasságára vonatkozó garanciát.

  11. Megszűnés

   1. A Szolgáltatások felmondását követően töröljük adatait, és a Csomag fennmaradó időtartamára nem biztosítunk visszatérítést, kivéve, ha a hatályos jogszabályok ezt előírják.
   2. A 11.1. pont nem vonatkozik Önre, ha Ön egy partneren keresztül használja a Szolgáltatásokat. A partneren keresztül megvásárolt C2-szolgáltatások lemondását és a kapcsolódó visszatérítés kifizetését Ön és a partner közötti szerződéses szabályozza.
   3. A Synology fenntartja a jogot, hogy megszüntesse vagy felfüggessze azokat a felhasználóneveket, amelyekről a Synology észszerűen megállapítja, hogy illetéktelen harmadik fél vagy olyan magánszemély vagy entitás használja, nem pedig az a Felhasználó, akihez eredetileg hozzárendelték az adott felhasználónevet és jelszót.
  12. Módosítás

   A Synology fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Szerződést, a Synology szabályzatait, valamint a Szolgáltatások webhelyén található tartalmakat. Az előzőekben említettek módosításai a módosítások közzétételét követően azonnal hatályba lépnek. Ön értesítést fog kapni a jelen Szerződés, a Synology irányelveinek, valamint a weboldal tartalmának lényegi változtatásairól és módosításairól. Ön beleegyezik abba, hogy ha Ön tovább használja a Szolgáltatásokat, elfogadja ezeket a változásokat és módosításokat. Javasoljuk, hogy ellenőrizze rendszeresen a jelen Szerződés és a webhely tartalmát.

  13. Elválaszthatóság

   1. Ha egy bíróság vagy más illetékes hatóság a jelen Szerződés bármely részét jogszerűtlennek és/vagy érvényesíthetetlennek ítéli, a Szerződés többi része változatlanul hatályban marad.
   2. Ha a jogszerűtlen és/vagy érvényesíthetetlen rendelkezés egy részének törlésével a rendelkezés jogszerűvé vagy érvényesíthetővé válna, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott részt töröltük, és a rendelkezés többi része változatlanul érvényben marad.
  14. Irányadó jog és joghatóság a viták rendezéséhez

   A jelen Szerződés szempontjából Washington állam (Egyesült Államok) jogszabályai az irányadók, és az ezek szerint értelmezendő, a kollíziós jogszabályok figyelembevétele nélkül. Az e Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi vitát – beleértve a Szerződés meglétével, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket – a Washington állam (Egyesült Államok) illetékes bírósága elé kell utalni, és arról ott kell határozatot hozni.

  15. Nyelv és értelmezés

   1. A jelen Szerződés teljes szövege angol nyelven íródott. A Szerződés lefordított változatai kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Ha a lefordított szöveg bármilyen módon eltér az angol nyelvű szövegtől, az angol nyelvű szöveget kell figyelembe venni.
   2. A bekezdések címe nem befolyásolja a Szerződés értelmezését.
   3. A jelen Szerződésben szereplő általános jelentésű kifejezések értelmezését nem korlátozzák az azokat megelőző vagy követő, konkrét cselekvésekre vagy tárgyakra utaló szavak.
 2. C2 Backup

  1. A C2 Backup olyan Tárhelyet biztosít, amelyre Ön biztonsági mentést készíthet, illetve ahonnan helyreállíthatja az Ön Tartalmát különböző Eszközökről vagy Szolgáltatásokról.
  2. Ha lejárt az előfizetése, amelynek Ön a C2 portálon letiltotta az automatikus megújítását, vagy abban az esetben, ha a C2 portálon feltüntetett fizetési dátumig bármilyen okból nem sikerül kiegyenlítenie a C2 Backup szolgáltatás előfizetéséért nekünk fizetendő díjat (a továbbiakban a „C2 Backup lejárati dátuma” kifejezéssel utalunk ezekre a lejárati dátumokra), akkor kezdetét veszi egy harminc (30) napos türelmi időszak, amelyben Ön még rendezheti az előfizetési díjat, illetve akár hét (7) napig tárolási díjat is felszámolhatunk Önnek, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:
   1. A C2 Backup lejárati dátumát követően hét (7) napig az Ön eszköze vagy szolgáltatása a szokásos módon fog működni. A C2 Backup lejárati dátumát követő nyolcadik (8.) napon az Ön eszköze vagy szolgáltatása felfüggeszti az Ön Tartalmának biztonsági mentését a C2 szolgáltatásba.
   2. Az Ön Tartalma a C2 Backup lejárati dátumát követően még huszonegy (21) napig rendelkezésre áll, és helyreállítható az Ön eszközére vagy szolgáltatásába, valamint letölthető, helyreállítható vagy megtekinthető a helyreállítási portálon vagy a helyreállítási varázsló segítségével.
   3. A C2 Backup lejárati dátumát követő huszonkettedik (22.) és harmincadik (30.) nap között kizárólag az előfizetés díjának kifizetésére, a Csomag módosítására és a Felhasználó törlésére szolgáló funkciók érhetők el, a többi nem.
   4. Ha a C2 Backup lejárati dátumát követő legkésőbb harmincadik (30.) napig nem rendezi az Ön előfizetéséért fizetendő összeget, a Szolgáltatások megszűnnek, és a Synology fenntartja a jogot, hogy a Synology saját belátása szerint törölje az Ön Tartalmát.
 3. C2 Storage

  1. A Synology C2 Storage célja, hogy felhőalapú megoldást kínáljon a Synology NAS felhasználói számára, és 2 Synology-csomagot támogat – az egyik a Hyper Backup, amely biztonsági másolatot készít a Synology NAS eszközön lévő adatokról a felhőalapú tárolóba, a másik pedig a Hybrid Share, amely azonnali hozzáférést kínál a felhőalapú tárolóban lévő fájlokhoz, miután egy Hybrid Share mappát csatlakoztattak a Synology NAS eszközhöz. Azt is lehetővé teszi, hogy ugyanazt a Hybrid Share mappát több Synology NAS eszközhöz is csatlakoztassák a többhelyes fájlhozzáférés biztosítása érdekében.
  2. Azon előfizetés lejárta után, amelynek Ön letiltotta az automatikus megújítását a C2 portálon, vagy abban az esetben, ha a C2 portálon feltüntetett fizetés lejárati dátumáig bármilyen okból kifolyólag nem sikerül kifizetni a C2 Storage szolgáltatás előfizetésére vonatkozó díjat (a továbbiakban a „C2 Storage lejárati dátuma” kifejezéssel utalunk ezen lejárati dátumokra), akkor egy harminc (30) napos türelmi idő áll rendelkezésére az Ön előfizetési díjának kifizetésére, illetve akár hét (7) napig tárolási díjat is felszámolhatunk, amely Önt terheli, és az alábbi feltételek vonatkoznak rá:
   1. A C2 Storage lejárati dátumát követő nyolcadik (8.) napon az Ön Synology NAS eszközén lévő Hyper Backup felfüggeszti az Ön Tartalmának biztonsági mentését a C2-be. Hybrid Share esetén nem fog tudni Hybrid Share mappákat létrehozni.
   2. Tartalma a C2 Storage lejárati dátuma után huszonegy (21) napig helyreállítható a Synology NAS eszközre a Hyper Backup segítségével, valamint letölthető a C2-portál használatával. Hybrid Share esetén a Hybrid Share mappában lévő fájlok csak olvashatók maradnak.
   3. A C2 Storage lejárati dátumát követő huszonkettedik (22.) és harmincadik (30.) nap között egyetlen szolgáltatás sem lesz elérhető az Ön számára, kivéve az előfizetés befizetését, a Csomag módosítását és a Felhasználó törlését. Ha Ön a C2 Storage lejárati dátumát követő legkésőbb harmincadik (30.) napig nem rendezi az előfizetéséért fizetendő összeget, az összes biztonsági mentési adatát, valamint a C2-szervereken tárolt összes Hybrid Share adatát töröljük.
   4. A harminc (30) napos türelmi idő után a Szolgáltatások megszűnnek, és a Synology fenntartja a jogot, hogy a Synology saját belátása szerint törölje az Ön tartalmát.
  3. „C2 Express Box”: Fizikai átviteli szolgáltatás csak a Hyper Backup számára érhető el, hogy időt takarítson meg a kérésre és plusz díj ellenében biztosított biztonsági mentés átvitelekor. Fizikai eszközt biztosítunk Önnek, amelynek segítségével gyorsabban eljuttathatja a NAS eszközén tárolt adatokat a C2-fiókjába, vagy a C2-fiókjából a NAS eszközére. C2 Express Box szolgáltatás további díjért érhető el, amely felgyorsítja az adatok továbbítását a C2-adatközpontok és az Ön NAS eszköze között.
 4. C2 Transfer

  1. A C2 Transfer egy egyszerű lehetőséget kínál az információk intuitív és központosított felületen keresztüli szabad küldésére és fogadására. Az információbiztonsági struktúrával megtervezett Transfer szolgáltatás végpontok közötti titkosítást használ, és megerősíti a fogadó felet, hogy csak a fájltulajdonosok rendelkeznek teljes irányítással az adatok felett, és hogy a C2 szervernek nincs módja arra, hogy ismereteket szerezzen az adatok tartalmáról. Csak akkor, amikor egy felhasználó a fogadó fél adatait tartalmazó dinamikus vízjelet alkalmaz az átvitt dokumentumon, a C2 szerver visszafejti a titkosítást, és ideiglenesen hozzáfér a dokumentumhoz, hogy a fogadó fél adatait vízjelként feltüntesse.
  2. Ha az Ön Tartalmát nem az Ön Tárhelyén tárolja, a Transfer az átviteli feladat lejárta után véglegesen törli az átvitt fájlokat.
  3. Azon előfizetés lejárta után, amelynek Ön letiltotta az automatikus megújítását a C2 portálon, vagy abban az esetben, ha a C2 portálon feltüntetett fizetés lejárati dátumáig bármilyen okból kifolyólag nem sikerül kifizetni a C2 Transfer szolgáltatás előfizetésére vonatkozó díjat (a továbbiakban a „C2 Transfer lejárati dátuma” kifejezéssel utalunk ezen lejárati dátumokra), akkor egy harminc (30) napos türelmi idő áll rendelkezésére az Ön előfizetési díjának kifizetésére, illetve adattárolási díjat is felszámolhatunk, amely Önt terheli, és az alábbi feltételek vonatkoznak rá:
   1. A C2 Transfer lejárati dátumát követő első hét (7) napig minden funkció működőképes marad.
   2. A C2 Transfer lejárati dátumát követő nyolcadik (8.) naptól a huszonegyedik (21.) napig nem lesz lehetősége olyan műveletek végrehajtására, mint például új feladatok létrehozása, vagy tartalom feltöltése stb.; csak arra lesz lehetősége, hogy letöltse az Ön Tartalmát, kifizesse előfizetését, módosítsa a Csomagot (a jelenlegi felhasználói számnál kisebb Csomagot nem választhat), és törölje a felhasználókat.
   3. A C2 Transfer lejárati dátumát követő huszonkettedik (22.) és harmincadik (30.) nap között egyetlen szolgáltatás sem lesz elérhető az Ön számára, kivéve az előfizetés befizetését, a Csomag módosítását és a Felhasználó törlését.
   4. A harminc (30) napos türelmi idő után a Szolgáltatások megszűnnek, és a Synology fenntartja a jogot, hogy a Synology saját belátása szerint törölje az Ön tartalmát.
  4. A Transfer nem ellenőrzi a letöltési hivatkozások használatát, különösen akkor, ha azokat eredetileg Ön terjesztette. A C2 Transfer nem küld fájlmegosztási értesítéseket az Ön címzettjeinek. Az Ön címzettjei továbbíthatják a hivatkozásokat, és engedélyezhetik másoknak, hogy használják azokat. Ön felel az Ön által megosztott minden tartalmáért és minden ilyen felhasználásáért.
  5. Ön beleegyezik, hogy jogot biztosít a Synology és a C2 Transfer számára (valamint a Synology és a C2 Transfer nevében a Szolgáltatások nyújtó ügynökök vagy szolgáltatók) számára a tartalom és egyéb információk továbbítására, feldolgozására, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára, amelyeket a Synology Öntől a Szolgáltatások használatának részeként kér le, de csak akkor, ha: (i.) az számunkra a Szolgáltatások nyújtásához szükséges, (ii.) azt a jelen Szerződés másként megengedi, (iii.) törvény, szabályozás vagy rendelet másként előírja, és/vagy (iv.) vészhelyzetre reagál.
 5. C2 Identity

  1. A C2 Identity egy olyan identitás- és hozzáféréskezelési, eszközfelügyeleti és -kezelési szolgáltatást fejlesztett ki, amely segíti az ügyfelek felhasználóit ellenőrző és felügyelő ügyfeleket abban, hogy egy egységesített felügyeleti konzolon biztonságosan hozzáférjenek az összes informatikai erőforráshoz. A C2 Identity Business szolgáltatás előfizetése a C2 Password funkcióit is tartalmazza. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a C2 Identity Business használata a C2 Password szolgáltatási feltételeinek hatálya alá is tartozik.
  2. További meghatározások

   1. „Rendszergazda”: olyan személy, aki a Felhasználó nevében feliratkozik a Szolgáltatásra, vagy akit a Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül felhatalmazott, és aki a Szolgáltatást a Felhasználó nevében adminisztrálja. A jelen Szerződés szerint a Rendszergazdát Felhasználónak kell tekinteni.
   2. „Edge-szerver”: minden olyan eszköz (pl. számítógép, szerver, laptop), amelyre a C2 Identity Edge Server ügynököt telepítették, és amely a C2 Identity megoldáshoz csatlakozik a helyszíni hitelesítéshez.
   3. „Alfiókok”. Ön felelős a Felhasználók minden cselekedetéért vagy mulasztásáért, illetve minden olyan tevékenységért, amely az Ön fiókjában történik, beleértve az Ön által vagy Ön számára létrehozott összes alfiókot is.
   4. „Alkalmazás”: minden olyan szoftver, amelyhez Ön az interneten keresztül fér hozzá, és amely az egyszeri bejelentkezés (SSO) és a felhasználók létesítése céljából integrálva van a C2 Identity szolgáltatással.
  3. Az Ön felelősségi köre

   1. Ön és minden Rendszergazda felhatalmazza a Synology vállalatot és a C2 Identity-t, hogy bármely Rendszergazdával, a Szolgáltatással kapcsolatban folytatott kommunikációra támaszkodjon, beleértve, de nem kizárólag, a Felhasználók, az Eszközök és/vagy a fiókok törlésére vagy hozzáadására vonatkozó utasításokat a Felhasználók fenti meghatározásában leírtak szerint.
   2. A C2 Identity bármely Rendszergazdának nyilvánosságra hozhatja az Ön Tartalmát és Használati adatait.
   3. Ha egy Rendszergazda elfogadja a jelen Szerződést a felhasználó nevében, vagy ha a Felhasználó megadja a Szolgáltatáshoz tartozó egyedi Felhasználói azonosító információit egy Rendszergazdának, a C2 Identity feltételezheti, hogy a jelen Szerződés elfogadása, vagy az ezen Azonosító információk használata a Rendszergazda által azt jelenti, hogy a Rendszergazdának jogában áll a Felhasználó nevében eljárni a Szolgáltatás tekintetében a Felhasználó további értesítése nélkül.
   4. Mielőtt a C2 Identity a Rendszergazda utasításai szerint intézkedne, leegyeztetheti (de nem köteles leegyeztetni) a Rendszergazdától kapott utasításokat a C2 Identity belső folyamataival és/vagy a Felhasználóval, beleértve a Felhasználó alkalmazottait is, akik rendszergazdai jogosultságokkal rendelkeznek a Szolgáltatáshoz. A C2 Identity semmilyen felelősséggel nem tartozik a Felhasználóval vagy más személyekkel szemben a C2 Identity által tett azon intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a Rendszergazdától kapott kommunikáció alapján észszerűen elvégez.
   5. Amennyiben a Rendszergazda elfogadja a jelen Szerződést a Felhasználó nevében, akkor a Rendszergazda használhatja a Szolgáltatást a Felhasználó nevében, feltéve, hogy (a) a Rendszergazda rendelkezik a szükséges felhatalmazással arra, hogy a Felhasználót a jelen Szerződés betartására kötelezze, és a Felhasználó ügynökeként járjon el a továbbiakban, és (b) a Rendszergazda a Felhasználót nevezi meg azon üzleti entitásként, aki regisztrálja a Szolgáltatást, és a C2 Identity számára minden olyan felhasználói információt biztosít, amely ahhoz szükséges, hogy a C2 Identity hozzáférést biztosítson a Szolgáltatáshoz. Minden Rendszergazda kijelenti és garantálja a Synology számára, hogy rendelkezik a Felhasználó előzetes engedélyével ahhoz, hogy a C2 Identity a Rendszergazda által a Szolgáltatással és a Felhasználóval kapcsolatban folytatott kommunikációra támaszkodhasson.
   6. Ön kijelenti és garantálja, hogy Ön jogosult minden olyan művelet elvégzésére, amelyet a Szolgáltatás használata során végrehajt, beleértve azokat a műveleteket is, amelyeket a Felhasználó által birtokolt vagy kezelt olyan Eszközön vagy Edge-szerveren, illetve Eszközzel vagy Edge-szerverrel kapcsolatban végez, amelyre a C2 Identity-ügynök telepítve van.
   7. A C2 Identity és a Felhasználó között az Ön Tartalma mindenkor a Felhasználó vagy annak licencadói tulajdonában marad. A C2 Identity nem rendelkezik jogosultságokkal az Ön tartalmában, azonban korlátozott mértékben felhasználhatja az Ön Tartalmát ahhoz, hogy a C2 Identity a jelen Szerződéssel összhangban biztosítani tudja az Ön számára a Szolgáltatást.
  4. Amennyiben az előfizetése nem újul meg automatikusan, a fizetős előfizetés automatikusan Ingyenes csomagra változik az aktuális előfizetési időszak végétől számított huszonkettedik (22.) napon.
  5. Azon előfizetés lejárta után, amelynek Ön letiltotta az automatikus megújítását a C2 portálon, vagy amelyre vonatkozóan a C2 portálon feltüntetett fizetési határidőig bármilyen okból kifolyólag nem sikerült kifizetni a C2 Identity szolgáltatás előfizetési díját (a továbbiakban a „C2 Identity lejárati dátuma” kifejezéssel utalunk ezen lejárati dátumokra), az előfizetés huszonkét (22) nap elteltével automatikusan ingyenes csomagra módosul, ha a Felhasználók, Eszközök, Alkalmazások vagy Edge-szerverek száma nem haladja meg az Ingyenes csomag korlátait. Az említett korlátok túllépése esetén huszonegy (21) napos türelmi idő áll rendelkezésére az előfizetési díj kifizetésére, és az alábbi feltételek vonatkoznak rá:
   1. A C2 Identity lejárati dátumát követő huszonkettedik (22.) napon az előfizetés automatikusan Ingyenes csomagra változik.
   2. Ha a Felhasználók, Eszközök, Alkalmazások vagy Edge-szerverek száma továbbra is meghaladja az Ingyenes csomag korlátozásait, a Szolgáltatások megszűnnek. Ebben az esetben, a fentieknek megfelelően az előfizetése vagy Ingyenes csomagra változik, vagy a Szolgáltatások megszűnnek, ha az ingyenes próbaidőszak lejárta után nem vásárol előfizetést.
   3. A Szolgáltatások felmondását követően töröljük a biztonsági mentési tartalmakat, és a Csomag fennmaradó időtartamára nem biztosítunk visszatérítést, kivéve, ha a hatályos jogszabályok ezt előírják. Ha azonban a C2 Transfer vagy a C2 Backup Business verziót használja, akkor nem fogja tudni megszüntetni a C2 Identity alkalmazást.
 6. C2 Password

  1. A C2 Password a Synology C2 Password által nyújtott Szolgáltatás(ok)ra vonatkozik, beleértve a jelszókezelést, a biztonságos dokumentumtárolást és -megosztást, az adminisztratív és vonatkozó rendszereket és technológiákat, beleértve a Synology által vagy annak nevében elérhetővé tett webes portált, böngészőbővítményeket, alkalmazásokat, adatokat, szövegeket, képeket és egyéb készített tartalmakat.
  2. Az Ön Tartalma addig kerül tárolásra ebben a Szolgáltatásban, amíg a C2 Password Csomagja aktív marad, vagy amíg kézzel nem törli az Ön Tartalmát.
  3. Csak a mellékletek és fájlok foglalják el az Ön Tartalmához megadott Tárhelyet.
  4. Amennyiben lemondja az automatikus megújítást, a fizetős előfizetés automatikusan Ingyenes csomagra változik a huszonegy (21) napos türelmi idő végeztével.
  5. Azon előfizetés lejárta után, amelynek Ön letiltotta az automatikus megújítását a C2 portálon, vagy abban az esetben, ha a C2 portálon feltüntetett fizetés lejárati dátumáig bármilyen okból kifolyólag nem sikerül kifizetni a C2 Password szolgáltatás előfizetésére vonatkozó díjat (a továbbiakban a „C2 Password lejárati dátuma” kifejezéssel utalunk ezen lejárati dátumokra), akkor egy huszonegy (21) napos türelmi idő áll rendelkezésére az Ön előfizetési díjának kifizetésére, és az alábbi feltételek vonatkoznak rá:
   1. A C2 Password lejárati dátumát követő huszonkettedik (22.) napon az előfizetés automatikusan Ingyenes csomagra változik.
   2. Abban az esetben, ha a kezelési funkció a Csomagváltás következtében megszűnik, a huszonegy (21) napos türelmi időn belül az Ön szolgáltatása továbbra is elérhető marad.
   3. A huszonkettedik (22.) napot követően a fizetős csomag funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára, kivéve a megtekintést, törlést, elemek exportálását, valamint az előfizetés befizetését és a Csomagváltást. A tagok/felhasználók kezelésével vagy a tárolókezeléssel kapcsolatos összes szolgáltatás megszűnik. Ha Ön Plus csomag előfizetője, tagjai elveszítik a hozzáférést a megosztott tárolóhoz. Ha Ön az Identity Business előfizetője, felhasználóinak C2 Password szolgáltatása megszűnik. A Synology fenntartja a jogot, hogy a Synology saját belátása szerint eltávolítsa az Ön megosztott tárolókban lévő Tartalmát, amennyiben az Ön Tárolóhelyén lévő Tartalma meghaladja a tárolási korlátot.
  6. Az Apple, Inc. App Store áruházában vásárolt előfizetésekre az App Store visszatérítési irányelvei vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a Synology nem tud visszatérítést nyújtani, ha az App Store áruházban vásárolt egy alkalmazást. A visszatérítési kérésével kapcsolatban az áruház ügyfélszolgálatához kell fordulnia. A feltöltőkártyával vagy ajándékkártyával teljesített fizetésekre nem vonatkozik a visszatérítés lehetősége.
  7. Fiókját bármikor jogában áll törölni. Az ismétlődő előfizetést törölheti Synology-fiókján vagy az App Store áruházon keresztül. A törölt fiók fennmaradó szolgáltatási időszakra vonatkozó előfizetési díját nem térítjük vissza.
 7. C2 Surveillance

  1. A Synology C2 Surveillance felhőalapú videomegfigyelés-rögzítési tárolási megoldást biztosít a Synology NAS felhasználói számára. Támogatja a Synology Surveillance Station alkalmazást, amely képes a kamera adatfolyamait felvételekké (vagyis az 1.1.11. pontban meghatározottak szerint „tartalommá”) konvertálni egy Synology NAS készüléken keresztül, és rögzíteni tudja őket egy adatközpontban.
  2. A felvételek adatközpontban való megőrzésének időtartama hét (7) vagy harminc (30) nap az előfizetési csomagtól függően. A csomagja szerinti megőrzési időszak végén a felvételek törlésre kerülnek az adatközpontból.
  3. Azon előfizetés lejárta után, amelynek Ön letiltotta az automatikus megújítását a C2 portálon, vagy abban az esetben, ha a C2 portálon feltüntetett fizetés lejárati dátumáig bármilyen okból kifolyólag nem sikerül kifizetni a C2 Surveillance szolgáltatás előfizetésére vonatkozó díjat (a továbbiakban a „C2 Surveillance lejárati dátuma” kifejezéssel utalunk ezen lejárati dátumokra), akkor – a csomagtól függően – egy hét (7) vagy harminc (30) napos türelmi idő áll rendelkezésére az Ön előfizetési díjának kifizetésére, és a felvételeket is eddig őrizzük, illetve adattárolási díjat is felszámolhatunk, amely Önt terheli, és az alábbi feltételek vonatkoznak rá:
   1. A C2 Surveillance lejárati dátumát követő első naptól kezdve a Synology NAS Surveillance Station nem tölti fel az Ön tartalmát az adatközpontba.
   2. A türelmi időszak alatt továbbra is lejátszhatja az adatközpontban tárolt felvételeket.
   3. Ha Ön nem újítja meg előfizetését a türelmi időszak végéig, a hét (7) napos vagy harminc (30) napos türelmi időszak letelte után a szolgáltatások megszűnnek, és a Synology fenntartja a jogot, hogy a Synology saját belátása szerint törölje az Ön tartalmait.
  4. A C2 Surveillance nem ellenőrzi a videomegosztási hivatkozások használatát, különösen akkor, ha azokat eredetileg Ön terjesztette. A C2 Surveillance nem küld fájlmegosztási értesítéseket az Ön címzettjeinek. Az Ön címzettjei továbbíthatják a hivatkozásokat, és engedélyezhetik másoknak, hogy használják azokat. Ön felel az Ön által megosztott minden tartalmáért és minden ilyen felhasználásáért. Jogunkban áll leállítani a szolgáltatását, ha Ön megszegi az 1.3. pontban foglalt használati kötelezettségeket.
 8. C2 Object Storage

  1. A C2 Object Storage olyan tárhelyet biztosít, amelyre Ön tartalmat tölthet fel különböző eszközökről vagy szolgáltatásokból.
  2. Az előfizetés lejárata. Azon előfizetés lejárta után, amelynél a C2 portálon deaktiválta az automatikus megújítást, vagy abban az esetben, ha a C2 Object Storage szolgáltatás Lejárati dátumáig bármilyen okból kifolyólag nem sikerül kifizetni a szolgáltatás díját, kezdetét veszi egy harminc (30) napos türelmi időszak, amelyben Ön még rendezheti az előfizetési díjat, illetve akár hét (7) napig tárolási díjat is felszámolhatunk Önnek, amelyre az alábbi feltételek vonatkoznak:
   1. A C2 Object Storage Lejárati dátumát követő első hét (7) napig az Ön Szolgáltatása a szokásos módon fog működni.
   2. A C2 Object Storage Lejárati dátumát követő nyolcadik (8.) napon a Szolgáltatás nem tölt fel több Tartalmat a C2 tárhelyére. Az Ön Tartalma a C2 Object Storage Lejárati dátumát követően még huszonegy (21) napig letölthető lesz a C2 portálról vagy API-kéréssel.
   3. A C2 Object Storage lejárati dátumát követő huszonkettedik (22.) és harmincadik (30.) nap között egyetlen szolgáltatás sem lesz elérhető az Ön számára, kivéve az előfizetés befizetését és a Csomag módosítását, illetve saját tartalmának böngészését a C2 portálon.
   4. Ha a C2 Object Storage lejárati dátumát követő legkésőbb harmincadik (30.) napig nem rendezi az Ön előfizetéséért fizetendő összeget, a Szolgáltatások megszűnnek, és a Synology fenntartja a jogot, hogy a Synology saját belátása szerint törölje az Ön Tartalmát.

Iratkozzon fel a C2 hírlevélre

Regisztráljon most, hogy elsőként értesüljön a C2 szolgáltatásainak legújabb frissítéseiről, a technikai információkról, a tevékenységekről és az eseményekről.

Adja meg e-mail-címét

Regisztráljon most